Tsinelas

Merv Mundane | September 4, 2013 | Miyerkules

Bawal ang Tsinelas! Bawal ang shorts! Andaming bawal!